Kompletní pravidla soutěže

 1. Vyhlašovatelem soutěže „Obuj zdarma celou rodinu (dále jen „Soutěž“) je společnost VM Style s.r.o., se sídlem Veselská 1935, 696 62 Strážnice, IČ: 29359686 (dále jen „VM Style“).

 2. Soutěže se může, za níže uvedených podmínek, zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k firmě VM Style s.r.o.

 3. Úkolem soutěžících je vyfotit (dále jen „Soutěžní foto“) nebo natočit krátký film (dále jen „Soutěžní video“) s obuví VM® a zaslat pomocí emailové adresy obujcelourodinu@vm-style.cz nebo odeslat pomocí FB profilu firmy VM Style s.r.o. a to nejpozději do 30. 11. 2021 (úterý), do 23:59,59 Veškeré údaje, kterými se soutěžící identifikují kdykoliv během Soutěže, musejí být pravdivé, přesné a nezavádějící v žádném směru. S osobními údaji soutěžících bude nakládáno v souladu a za podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese: https://www.vm-obuv.cz/gdpr/

 4. VM Style si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže Soutěžní videa nebo fotografie, které neodpovídají zadanému tématu, mají vulgární či jinak nevhodný obsah, nebo jinak odporují dobrým mravům a/nebo pravidlům Soutěže, nebo poškozují dobré jméno značky VM.

 5. Soutěžící poskytují VM Style oprávnění užít zaslané Soutěžní video nebo foto pro účely realizace a propagace Soutěže všemi způsoby bez časového, místního a množstevního omezení, zejména svolení ke zveřejnění Soutěžního videa na internetu, FB profilu, a to včetně uvedení jména soutěžícího, příp. dalších osob zachycených v Soutěžním videu nebo na fotografii. Soutěžící odpovídá VM Style za to, že užitím zaslaného Soutěžního videa nebo fotografie způsoby uvedenými v tomto odstavci nebudou porušena ani jinak dotčena práva třetích osob, zejména autorů Soutěžního videa, osob zachycených v Soutěžním videu apod.

 6. Ze všech řádně a včas zaslaných Soutěžních videí nebo fotografií, které budou splňovat podmínky Soutěže bude vylosován (3. 12. 2021, pátek) výherce. Losování bude natočeno (videozáznam) a umístěno na FB profil firmy VM Style s.r.o. Autor vítězného Soutěžního videa nebo fotografie získá certifikát na obutí rodinných příslušníků dle vlastního výběru z aktuální nabídky VM Style. Maximální počet párů pro jednu rodinu je stanoven na 6 (šest). Soutěžní videa a fotografie budou zveřejněna na stránkách BloguFB profilu. Soutěž bude ukončena dne 30. 11. 2020 ve 23:59,59 hod.

 7. Za každé zaslané video či fotku od nás navíc automaticky získáváte kupón se slevou 30% na další nákup (platí na 1 celkový neomezený nákup – nevztahuje se na již zlevněné nebo akční zboží). Zasláním videa nebo fotografie Soutěžící souhlasí se všemi podmínkami Soutěže – viz. kompletní pravidla soutěže.

 8. Počet Soutěžních videí nebo fotografií zaslaných do Soutěže jedním soutěžícím není omezen, ovšem sleva 30%, za zaslané video nebo fotografii, na další neomezený nákup obuvi je platná pouze jednou.

 9. Pokud VM Style s.r.o. kdykoli během hlasování zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že někteří hlasující porušují či obchází stanovená pravidla hlasování, je VM Style oprávněna dle svého uvážení takové hlasy vymazat, případně vyloučit ze Soutěže Soutěžní video, pro které bylo tímto způsobem hlasováno.

 10. Výsledky Soutěže budou oficiálně vyhlášeny na internetových stránkách https://www.vm-obuv.cz/blog/obuj-celou-rodinu/a FB profilu https://www.facebook.com/vmstyle.obuv/ Tyto výsledky jsou konečné, bez možnosti odvolání.

 11. Výhra bude výherci předána v sídle firmy VM Style s.r.o. (Veselská 1935, 696 62 Strážnice), pokud si VM Style nedohodne s výhercem jiný způsob předání ceny.

 12. Výherce bude kontaktován pro dohodnutí převzetí výhry. Pokud se nepodaří výherce do 60-ti dní zkontaktovat, proběhne další kolo losování a bude vylosován nový výherce.
   
 13. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné je směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiných cen, než bylo stanoveno. VM Style si vyhrazuje právo nahradit ceny uvedené v tomto herním řádu jinými cenami obdobného typu a odpovídající hodnoty a dále si vyhrazuje právo měnit podmínky předání cen.

 14. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem, je rozhodnutí VM Style ve všech ohledech konečným a závazným, a všichni soutěžící jsou povinni takové rozhodnutí respektovat.

 15. Účastí v Soutěži soutěžící potvrzují, že se seznámili se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže. V případě, že by bylo potřebné některé ustanovení tohoto herního řádu přesně interpretovat, resp. vysvětlit, je rozhodujícím, pro závaznost výkladu, stanovisko VM Style.

 16. VM Style si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast v Soutěži, dodržování pravidel Soutěže a posouzení nároku na výhru. Pokud VM Style kdykoli v průběhu či po skončení Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, anebo porušuje dobré jméno značky VM, je VM Style oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže vyloučit, a to i bez předcházejícího upozornění. Pokud bude ze Soutěže vyloučen soutěžící, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce Soutěže, pak certifikát nezíská, a pokud mu již byl certifikát předán stává se dále neplatným.

 17. VM Style si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit, přerušit nebo ji ve výjimečných případech zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči VM Style.

 18. Soutěž a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád a aktuální informace o Soutěži budou zveřejněny na internetových stránkách https://www.vm-obuv.cz/kompletni-pravidla-souteze/

vm_super_2021